Jak się przygotować do rozwodu?

0
386

Rozstanie po wielu latach trwania w małżeństwie może być niezwykle trudne. Emocje, które towarzyszą sprawie rozwodowej, walce o dzieci i podziale majątku, są często tak duże, że negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne małżonków i ich stosunek do przyszłego życia. Niezwykle ważne jest więc chłodne i racjonalne podejście oraz odpowiednie przygotowanie się do postępowania. Jak to zrobić, aby rozwód szybko się skończył i nie przysporzył nam zbyt dużej ilości stresu? Na jakie elementy powinno się zwrócić uwagę?

Czy rozwód jest konieczny?

W wielu sytuacjach sąd będzie przekonywał małżonków o pozostaniu w związku małżeńskim. Próby znalezienia porozumienia powinni także dużo wcześniej podejmować sami zainteresowani. Jeśli jednak okaże się, że ciężko im znaleźć wspólny język, rozwiązaniem pośrednim może być separacja. Zawieszenie małżeństwa na określony czas może przyczynić się do lepszego zrozumienia własnych potrzeb oraz podejścia i zrozumienia wobec drugiej osoby. Należy pamiętać, że rozwód jest zachowaniem niezwykle radykalnym i nieodwracalnym, po jego orzeczeniu nie ma powrotu do małżeństwa.

Dokumenty konieczne w sprawie rozwodowej

Jeśli jednak małżonkowie są pewni swoich zamiarów, powinni oni złożyć prawidłowe dokumenty uprawniające ich do uzyskania rozwodu. Do Sądu Okręgowego składa się pozew o rozwód wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami. Wybierając sąd należy kierować się ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania małżonków. Pozew musi być złożony w dwóch egzemplarzach, koniecznie w wersji pisemnej. Jakie dane powinien zawierać?

Przede wszystkim dane osobowe małżonków. Należy oznaczyć na nim rodzaj pisma, datę oraz miejsce jego sporządzenia. Jeśli w sprawie ma reprezentować nas pełnomocnik (np. wyszukany w Internecie pod jedną ze znanych fraz typu Adwokat Wrocław), to wówczas konieczne jest jego wskazanie w piśmie. Oprócz powyższych warto wspomnieć o świadkach w sprawie oraz okolicznościach, w ramach których będą oni zeznawać. Stwierdzić trzeba także rodzaj pozwu o rozwód , który może występować w wersji bez orzekania o winie oraz z orzeczeniem o winie – obu lub tylko jednej strony.

Warto dodać także przyczynę rozwodu i dokładnie określić dowody, które wskazują na potwierdzenie naszych informacji. Przyda się również dopisek, czy wcześniej zostały podejmowane próby rozwiązania konfliktu i jakim efektem się one zakończyły. Jeśli zaś nie zostały one podjęte, należy wskazać, dlaczego tak się stało.

Załączniki do pozwu o rozwód

Sam pozew o rozwód nie wystarczy. Dla Sądu niezwykle ważne będą dodatkowe dokumenty, które należy przedłożyć w oryginale. Będą to odpis aktu małżeństwa, a także odpisy aktów urodzenia dzieci, jeśli małżonkowie je posiadają. Mogą przydać się również oświadczenia o zarobkach, zaświadczenie o posiadanym majątku oraz pismo, które potwierdzi, że uiszczona została opłata sądowa. W szczególnych przypadkach można wnioskować o zwolnienie z opłaty pozwu w części lub w całości. Wszystko zależy od sytuacji małżonków. Z formalnego punktu widzenia zwolnienie uzyskuje się, gdy przez opłatę rodzina małżonka lub on sam traci na zdrowiu. Opłata sądowa wynosi 600 zł.

Jeśli rozwód ma być orzekany z winą po jednej ze stron, konieczne stanie się przedłożenie wszystkich dokumentów, które potwierdzą zeznania świadków i informacje zawarte w pozwie. Mogą to być zdjęcia, filmy, a także różne dokumenty czy nawet filmy i nagrania audio. W przypadku spraw z przemocą w rodzinie istotnym argumentem staną się obdukcje oraz zaświadczenia lekarskie.

Kiedy rozwód jest zasadny?

Prawo wyraźnie wskazuje, że rozwód można uzyskać w sytuacji, gdy następuje trwały i zupełny rozpad małżeństwa. W praktyce oznacza to, że małżonkowie nie posiadają żadnych wspólnych więzi, w tym tych pod względem emocjonalnym, ekonomicznym czy fizycznym. Dodatkowym argumentem jest brak chęci odbudowania takiej relacji, co wskazuje na trwałość rozpadu.

Sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się nawet latami. Jednak są i takie, które kończą się po jednej rozprawie rozwodowej. Wraz z prawnikiem oraz po uprzednim rozwiązaniu spraw związanymi z dziećmi i podziałem majątku, rozwód może być tylko formalnością i szansą na ułożenie sobie przyszłego życia.